Algemene Voorwaarden:

Al onze facturen zijn betaalbaar in Antwerpen kontant en zonder korting.De vervaldag op de factuur is bindend tussen partijen.Deze vervaldag bedraagt principieel dertig dagen vanaf factuurdatum bhoudens andersluidende geschreven vermelding op de factuur.Uitgifte van handelseffecten leidt nooit tot schuldvernieuwing.Betalingen in vreemde valuta worden enkel aanvaard tegen de ons gunstigste koers vanaf factuurdatum.
Onze facturen gelden als ingebrekestelling en als aanmaning tot betaling op de vervaldag.Bij wanbetaling zal het factuurbedrag van rechtswege worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 20% met een minimum van 50 euro en zal een verwijlinterest van 5 % per maand verschuldigd zijn op het factuurbedrag.
Bij laattijdige betaling mogen de leveringen en diensten worden geschorst zonder dat dit in hoofde van de wederpartij aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.
Bovendien zullen bij wanbetaling van een factuur op haar vervaldag,alle nog openstaande facturen van rechtswege komen te vervallen en opeisbaar worden.
De door ons opgegeven termijnen zij approximatief en louter informatief en kunnen nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van de wederpartij.
ieder bezwaar tegen een levering of factuur dient te geschieden binnen de 8 dagen na levering of factuurdatum. het bezwaar dient schriftelijk te gebeuren en minstens summier gemotiveerd.
Alle door ons geleverde materialen blijven onze volledige eigendom tot aan de volledige betaling.
Huidige voorwaarden primeren,behoudens andersluidende en schriftelijk beding,de aankoops-en/of verkoopsvoorwaarden van onze medecontractanten.

Eventuele retourzendingen kunnen wij enkel aanvaarden na schriftelijke toestemming. Retours zullen enkel aanvaard worden indien de goederen zich in de staat van de oorspronkelijke levering bevinden en in de originele verpakking. Bij retourzendingen die komen uit een foutieve bestelling door de koper of een andere reden waarvoor Technolem bvba niet aansprakelijk kan worden gesteld, kunnen wij een administratiekost ten belope van 30% van de verkoopwaarde aanrekenen. Producten die op speciale vraag van de koper aangemaakt werden kunnen niet teruggenomen worden.

Alle geschillen met betrekking tot leveringen of facturen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van het Arrondissement Antwerpen en van het Vredegerecht van een kanton naar onze keuze binnen het vermeld gerechtelijk Arrondissement.